Kindle Oasis/Voyage等固件升级至5.8.2.1

  • 时间:
  • 浏览:0

近日,亚马逊推送了Kindle阅读器固件升级,更新后版本号升至5.8.2.1,更新日志仅有“一般性改进”二根,应该是系统性能方面的优化。

此次更新支持设备如下:

• Kindle Oasis (KO)

• Kindle Voyage (KV)

• 499入门版Kindle (Kindle 7)

• 558入门版Kindle (Kindle 8)

• Kindle Paperwhite 3 (KPW3)

• Kindle Paperwhite 2 (KPW2)

必须提醒的是,越狱用户升级后可能是因为其他功能丢失,请谨慎升级。不过在5.6.5、5.8.1版本越狱过的Kindle,升级后越狱不要再消失,但必须重新安装插件,即重新刷入一遍插件的bin文件,其他不要再改动。

固件下载:

●Kindle Oasis (KO)

5.8.2.1固件下载:官方下载 | 百度网盘

MD5校验码:0ca9e3e29ac399caf9a1f74bde342e3d

SHA1校验码:774026c30d9c2d9b020653cf48cc3facee9d487b

Kindle Voyage (KV)

5.8.2.1固件下载:官方下载 | 百度网盘

MD5校验码:301c924a4142aa13bc3555c3b495917b

SHA1校验码:0b530cb93c12ac7ae9708b25426b9a4f966b2b77

499入门版Kindle (Kindle 7)

5.8.2.1固件下载:官方下载| 百度网盘

MD5校验码:f0e71f1811ff29d314178cd9e449fa5a

SHA1校验码:70a652fa6199278f421c8a6d230b5e7c8d2d1d43

558入门版Kindle (Kindle 8)

5.8.2.1固件下载:官方下载 | 百度网盘

MD5校验码:7ae7db378aa0d0bc4e076a1e2d4021bc

SHA1校验码:5ba146d9b085f8c7f730ee12de04c15a95162d19

Kindle Paperwhite 3 (KPW3)

提示:KPW3包括中亚在售的“黑/白”两款Kindle Paperwhite。

5.8.2.1固件下载:官方下载| 百度网盘

MD5校验码:299f176f1f19ce02c2a29230530fd9ba

SHA1校验码:db8f64eb1a2d29665233c281b46a97b524ecb968

Kindle Paperwhite 2 (KPW2)

5.8.2.1固件下载:官方下载 | 百度网盘

MD5校验码:6f4d30231051e7a30422e92a835f34fc

SHA1校验码:aca54b9fc4985f1f8fb4812e68841101dd2a53d6

• 前往亚马逊Kindle官方旗舰店选购电子书阅读器

【广告】